KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI

 

AMAÇ
Kızılcahamam Maden Suyu olarak, anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması konusunda, sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesine önem veriyoruz.
Bu politikanın amacı KIZILCAHAMAM MADEN SUYU’nun kişisel verileri KVKK’ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.

 

KAPSAM
Bu politika, Kızılcahamam Maden Suyu tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.
Bu politika; ortaklarımızın, yetkililerimizin, çalışanlarımızın, iş birliği içinde olduğumuz kişilerin, müşterilerimizin ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
Bu politika, Kızılcahamam Maden Suyu tarafından, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili detaylı veri prosedürleri ile birlikte uygulanmaktadır.

 

POLİTİKANIN UYGULANMASI
Kızılcahamam Maden Suyu, aslen belirli fonksiyonlar ve iş faaliyetleri ile ilişkili olarak verilerin korunmasını ele alan farklı politika, prosedür, disiplin yönetmeliği ve diğer metinlere sahiptir.
Bu politika, içerdiği şartlara ek olarak belirlenen veya en azından bu politika ile aynı standartlarda kişisel verilerin korunmasını sağlayan Kızılcahamam Maden Suyu’nın farklı politika, prosedür ve metinlerindeki veri koruma şartlarını geçersiz kılmaz.
Bu politika, ek şartlar içermesi veya kişisel verilerin korunması için daha yüksek standart talep etmesi durumunda Kızılcahamam Maden Suyu’nın farklı politikalarındaki ilgili veri koruma şartlarını geçersiz kılar.Kişisel Veri İşleme Envanteri

 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması sürecinde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulama alanı bulacaktır. Mevzuat hükümleri ile politika hükümleri arasında çelişki bulunması halinde Kızılcahamam Maden Suyu, güncel mevzuat hükümlerinin geçerlilik bulacağını kabul etmektedir.

 

Politika, Kızılcahamam Maden Suyu uygulamalarının ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallara göre düzenlenmesinden oluşturulmuştur.
Veri sorumlusu olarak Kızılcahamam Maden Suyu,

 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
Kişisel verilerin güvenliği sağlamak
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
Verilerin korunması ile ilgili olarak Kızılcahamam Maden Suyu’nın yükümlülüklerinin ana kaynağı KVKK ve bağlantılı ikincil mevzuatlardır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HUSUSLAR
Kızılcahamam Maden Suyu, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda veri sahiplerini, kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması ile ilgili olarak aydınlatmaktadır.
Kızılcahamam Maden Suyu, kişisel verilerin neler olduğunun, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin neler olduğunu tespit eden bir analiz yapmış ve KVKK 12. maddesi uyarınca işlenmekte olan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Alınan başlıca tedbirler aşağıda sıralanmaktadır.

 

Kızılcahamam Maden Suyu’nın yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilmiş ve bu analiz neticesinde süreç bazlı bir kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır. Envanter uyarınca KVKK’ya ve ikincil mevzuatlara uyum programı sürdürülmektedir.
Kızılcahamam Maden Suyu tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bilgi güvenliği sistemleri, teknik sistemlerle ve hukuki yöntemlerle denetlenmektedir.
Teknik hususlar konusunda uzman personel istihdam edilmekte veya danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
Kızılcahamam Maden Suyu, kişisel veriye erişimi olan personeli ile veri güvenliğine ilişkin olarak taahhütnameler imzalatmaktadır ve bu çalışanlardan bu hükümlere uymasını istemektedir.
Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku konusunda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Çalışanların rol ve sorumlulukları bu kapsamda gözden geçirilmiş ve görev tanımları revize edilerek Yetki Prosedürü hazırlanmıştır. Bunun yanında çalışanların KVKK’ya aykırı hareket etmesi Kızılcahamam Maden Suyu disiplin prosedürlerinde ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. Bu hususla ilgili olarak da Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Çalışan İç Disiplin Yönetmeliği hazırlanmıştır ve yürürlüğe alınmıştır.
Veri İşleyenler kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgilendirilmektedir. Bu kişiler ile gizlilik taahhütnameleri imzalanmıştır.
Kızılcahamam Maden Suyu’nın ve veri işleyenlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işlemesi; bu işlemenin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için uyulması gereken konular yerine getirilmektedir.
Kızılcahamam Maden Suyu’nın akdetmiş olduğu sözleşmeler KVKK açısından incelenmiş ve gerekli görülen değişiklikler yapılmıştır.
Teknolojik gelişmelere uygun şekilde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, güncellenmekte ve yenilenmektedir.
Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için yedekleme programları kullanılmaktadır.
Saklanma alanlarına yönelik güvenlik sistemleri kullanılmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak iç kontroller gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözümler üretilmektedir. Fiziksel ortamda saklanan dosyalar/çıktılar saklanmakta ve sonrasında belirlenen İmha Prosedürü’ne uygun olarak imha edilmektedir.
Herhangi bir kişisel veri güvenliği ihlaline karşı tedbirli olmak adına kriz ve itibar yönetimi görüşülmüş, bu kapsamda KVK Kurulu ve ilgili kişiyi bilgilendirme süreçleri tasarlanmıştır.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kızılcahamam Maden Suyu, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli faaliyetlerde bulunmakta olup bu verilerin hukuka uygun işlenmesini temin etmek amacıyla yasal gerekliliklere ve KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlere uyum sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI
6.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uyulacak İlkeler

 

Kızılcahamam Maden Suyu tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. Kızılcahamam Maden Suyu, KVKK 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemektedir:

 

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: Kızılcahamam Maden Suyu; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Kızılcahamam Maden Suyu, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: Kızılcahamam Maden Suyu; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.
Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Kızılcahamam Maden Suyu, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kızılcahamam Maden Suyu, kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Kızılcahamam Maden Suyu tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Kızılcahamam Maden Suyu, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.
İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: Kızılcahamam Maden Suyu, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kızılcahamam Maden Suyu öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kızılcahamam Maden Suyu tarafından imha edilmektedir.
6.2 Kızılcahamam Maden Suyu’nın Kişisel Verileri İşleme Amaçları

 

Kızılcahamam Maden Suyu, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişilerin KVKK madde 11 kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

 

Kızılcahamam Maden Suyu KVKK 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işlemektedir.

 

6.2.1 Sebepler

 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler hariç olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kızılcahamam Maden Suyu’nın ilgili işleme faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Kişisel verilerin Kızılcahamam Maden Suyu tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması; Sözleşme öncesinde sözleşmeye başlama aşamasında kişisel bilgiler ile ilgili olarak teklif hazırlamak ya da ilgili kişinin sözleşme sonucuyla bağlantılı taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir. Sözleşme hazırlanma sürecinde ilgili kişilerle sağladıkları bilgiler ışığında iletişime geçilebilir.
Kişisel verilerin işlenmesinin Kızılcahamam Maden Suyu’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; kişisel bilgileri hukukun talep etmesi, gerektirmesi ya da bu işlemlere izin vermesi durumunda da işlenmesi serbesttir. Veri işlemleri tür ve kapsam olarak, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.
Verisi işlenen kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kızılcahamam Maden Suyu’nın meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması; kişisel veriler, Kızılcahamam Maden Suyu’nın meşru bir menfaati olduğu durumlarda da işlenebilir. Meşru menfaatler, maddi çıkar yanında hukuka, ahlaka ve adaba uygun menfaatlerdir. Alacakların tahsil edilmesi, sözleşme ve yasal yükümlülüklerin ihlallerinden kaçınma, güvenlik gerekliliklerinin sağlanması amaçlarıyla depolama, barındırma, bakım, destek hizmetlerinden yararlanmak, Kızılcahamam Maden Suyu’nın kişisel verileri işlemesinde meşru menfaatlerinin olduğu durumlara örnek gösterilebilir. Kızılcahamam Maden Suyu, çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları yahut sosyal haklarının düzenlenmesinde ya da işletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve rol dağıtımında esas alınmak üzere çalışanların kişisel verilerini işleyebilecektir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulacak ve veri sorumlusu ile ilgili kişinin menfaat dengesi gözetilecektir.
Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Kızılcahamam Maden Suyu kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

 

6.2.2 Amaçlar

 

Kızılcahamam Maden Suyu stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve Kızılcahamam Maden Suyu insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temin edilmesi,
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin ve Yerleştirme Süreçlerinin Yönetilmesi,
Mal Alım / Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yönetilmesi,
İşlem Güvenliğinin Sağlanması,
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
Yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
Satış hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
7.1 Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı
Kızılcahamam Maden Suyu, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır.
Kızılcahamam Maden Suyu tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

 

Ayrıca, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. Kızılcahamam Maden Suyu, kişisel verileri Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak aktarmakta ve Veri İşleyenler ile gizlilik taahhütleri imzalayarak onların da veri güvenliği ile ilgili olarak idari ve teknik tedbirleri almasını sağlamaktadır.

 

7.2 Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

 

7.3 Aktarım Yapılan Kurum Kuruluşlar

 

Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler KVKK 8. maddesi uyarınca paylaşılır.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel veriler, ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan, iş birliği içinde olunan, program ortağı olan yurt içi gerçek ve tüzel kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

BİNA GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ
Kızılcahamam Maden Suyu tarafından bina koridorlarında ve ofis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVKK’ya ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Kızılcahamam Maden Suyu tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Kızılcahamam Maden Suyu işyerlerinin yer aldığı binalarda koridorların ve üretim alanlarının güvenlik kamerasıyla izleme ve giriş çıkışlar için kapı kartları kullanılarak turnike ile geçiş sistemi faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafirler için girişlerde ayrıca ek olarak kayıt da tutulmaktadır.

 

Sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, veri sahibinin ve diğer kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak ve bu sayılanların meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar doğrultusunda güvenlik kameraları, kapı kartları kullanılması ve girişte kayıt alınması yoluyla Kızılcahamam Maden Suyu tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmektedir.

 

Kızılcahamam Maden Suyu tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 

Kızılcahamam Maden Suyu tarafından KVKK 12. maddesine uygun olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara sınırlı sayıda Kızılcahamam Maden Suyu çalışanına ve altyüklenici güvenlik görevlilerine erişim sağlanmaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler gizlilik sözleşmesi çerçevesinde verilerin gizliliğini koruma yükümlülüğü altındadır.

 

KİŞİSEL BİLGİLERİ KIZILCAHAMAM MADEN SUYU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kızılcahamam Maden Suyu’e aşağıda belirtilen istisna haricinde ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

 

Kişisel veri sahibinin, talebini Kızılcahamam Maden Suyu’na iletmesi durumunda Kızılcahamam Maden Suyu talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 

Kızılcahamam Maden Suyu, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Kızılcahamam Maden Suyu, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel verileri Kızılcahamam Maden Suyu tarafından işlenen tüm gerçek kişiler Kızılcahamam Maden Suyu’na başvurarak kendisiyle ilgili;

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kızılcahamam Maden Suyu, kişisel verilerin kazara veya yasa dışı olarak imha edilmesi, kaybedilmesi, değiştirilmesi, yetkisiz olarak ifşa edilmesi veya verilere erişilmesi ile sonuçlanacak güvenlik ihlalleri hakkında veri sahiplerini veya resmi makamları bilgilendirmeye yönelik tüm kanuni yükümlülüklere uymaktadır.

 

KIZILCAHAMAM MADEN SUYU TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ
Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesi ve KVKK’nın 7. maddesi düzenlemesi doğrultusunda kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması, Envanterde belirlenen saklama süresinin dolması, Kızılcahamam Maden Suyu’nın kendi kararına istinaden ve kişisel veri sahibinin bu yönde bir talebi olması hallerinde ve periyodik imha süreleri dahilinde silinir, imha edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Kızılcahamam Maden Suyu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası hazırlanmıştır.

 

Kızılcahamam Maden Suyu’nın ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı daima saklıdır.

 

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlendiğinde, veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kızılcahamam Maden Suyu, kendisi adına kişisel verileri işlemesi için bir kişi veya kuruluş ile anlaştığında, kişisel veriler bu kişi veya kuruluşlar tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir.

 

Kızılcahamam Maden Suyu, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

 

DİĞER HUSUSLAR
KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Kızılcahamam Maden Suyu tarafından hazırlanan işbu Politika Kızılcahamam Maden Suyu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararca ekleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir.